Rivalry in comsumption

« Back to Glossary Index

Tính cạnh tranh trong tiêu dùng: thuộc tính của một hàng hóa theo đó việc tiêu dùng của một người làm giảm khả năng tiêu dùng hàng hóa đó của người khác

« Back to Glossary Index
Translate »