Risk aversion

« Back to Glossary Index

Tính không thích rủi ro: sự không ưa thích về tính không chắc chắn.

« Back to Glossary Index
Translate »