Reserves

« Back to Glossary Index

Dự trữ: khoản tiền gửi mà các ngân hàng thương mại nhận được nhưng không cho vay ra ngoài.

« Back to Glossary Index
Translate »