Reserve requirements

« Back to Glossary Index

Yêu cầu dự trữ: các quy định về mức dự trữ tối thiểu mà các ngân hàng thương mại phải giữ lại từ các khoản tiền gửi.

« Back to Glossary Index
Translate »