Reserve ratio

« Back to Glossary Index

Tỷ lệ dự trữ: tỷ phần của các khoản tiền gửi mà các ngân hàng thương mại giữ lại dưới dạng dự trữ.

« Back to Glossary Index
Translate »