Regressive tax

« Back to Glossary Index

Thuế lũy thoái: hệ thống thuế theo đó người có thu nhập cao nộp một tỷ lệ thấp hơn trong thu nhập của họ so với người có thu nhập thấp

« Back to Glossary Index
Translate »