Recession

« Back to Glossary Index

Suy thoái: thời kỳ thu nhập thực suy giảm và thất nghiệp gia tăng.

« Back to Glossary Index
Translate »