Real variables

« Back to Glossary Index

Các biến số thực: các biến số được đo lường dưới dạng đơn vị vật chất.

« Back to Glossary Index
Translate »