Real interest rate

« Back to Glossary Index

Lãi suất thực: lãi suất sau khi điều chỉnh tác động của lạm phát.

« Back to Glossary Index
Translate »