Real GDP

« Back to Glossary Index

GDP thực: kết quả sản xuất hàng hóa và dịch vụ được tính toán theo giá cố định của năm gốc.

« Back to Glossary Index
Translate »