Real exchange rate

« Back to Glossary Index

Tỷ giá hối đoái thực: là mức mà tại đó một người có thể trao đổi hàng hóa và dịch vụ của một nước với hàng hóa và dịch vụ của nước khác.

« Back to Glossary Index
Translate »