Rational people

« Back to Glossary Index

Con người duy lý: những người luôn cố gắng hết sức một cách có hệ thống và có mục đích nhằm đạt được các mục tiêu của mình.

« Back to Glossary Index
Translate »