Rational expectations

« Back to Glossary Index

Kỳ vọng hợp lý: lý thuyết nói về việc con người sử dụng tất cả các thông tin mà họ có được một cách tối ưu, bao gồm những thông tin về chính sách của chính phủ, khi thực hiện các dự đoán cho tương lai.

« Back to Glossary Index
Translate »