Random walk

« Back to Glossary Index

Bước ngẫu nhiên, thí nghiệm ngẫu nhiên: đường đi của một biến số mà nó thay đổi không thể dự đoán được.

« Back to Glossary Index
Translate »