Quantity theory of money

« Back to Glossary Index

Thuyết số lượng tiền: lý thuyết cho rằng lượng tiền hiện hữu xác định mức giá, và tốc độ tăng trưởng của lượng tiền xác định tỷ lệ lạm phát.

« Back to Glossary Index
Translate »