Quantity supplied

« Back to Glossary Index

Lượng cung: lượng hàng hóa mà người bán sẵn lòng và có khả năng bán

« Back to Glossary Index
Translate »