Quantity supplied

« Back to Glossary Index

Lượng cung: số lượng một hàng hóa mà những người bán sẵn lòng và có khả năng bán.

« Back to Glossary Index
Translate »