Quantity equation

« Back to Glossary Index

Phương trình số lượng: phương trình có dạng M*V = P*Y đề cập lần lượt đến lượng tiền, vòng quay tiền, và giá trị tính bằng tiền (đô la chẳng hạn) của sản lượng hàng hóa và dịch vụ của một nền kinh tế.

« Back to Glossary Index
Translate »