Quantity demanded

« Back to Glossary Index

Lượng cầu: số lượng một hàng hóa mà những người mua sẵn lòng và có khả năng mua.

« Back to Glossary Index
Translate »