Purchasing-power parity

« Back to Glossary Index

Ngang bằng sức mua: lý thuyết trao đổi theo đó một đơn vị của bất kỳ loại tiền tệ nào sẽ có thể mua được cùng một lượng hàng hóa và dịch vụ ở tất cả các quốc gia.

« Back to Glossary Index
Translate »