Public saving

« Back to Glossary Index

Tiết kiệm chính phủ: phần còn lại của doanh thu thuế của chính phủ sau khi chi trả cho các khoản chi tiêu.

« Back to Glossary Index
Translate »