Public goods

« Back to Glossary Index

Hàng hóa công: những hàng hóa không thể loại trừ và không có tính cạnh tranh trong tiêu dùng

« Back to Glossary Index
Translate »