Proportional tax

« Back to Glossary Index

Thuế tính theo tỷ lệ không đổi: hệ thống thuế mà người có thu nhập cao và thấp đều phải nộp thuế một tỷ lệ như nhau trong thu nhập của họ

« Back to Glossary Index
Translate »