Property rights

« Back to Glossary Index

Quyền sở hữu: khả năng một cá nhân sở hữu và thực hiện việc kiểm soát các nguồn lực khan hiếm.

« Back to Glossary Index
Translate »