Progressive tax

« Back to Glossary Index

Thuế lũy tiến: một hệ thống thuế theo đó người có thu nhập cao phải nộp một tỷ lệ cao hơn trong thu nhập của họ so với người có thu nhập thấp hơn

« Back to Glossary Index
Translate »