Productivity

« Back to Glossary Index

Năng suất: số lượng hàng hóa và dịch vụ được sản xuất ra từ mỗi đơn vị nhập lượng lao động.

« Back to Glossary Index
Translate »