Production possibility frontier

« Back to Glossary Index

Đường giới hạn khả năng sản xuất: đồ thị chỉ ra những kết hợp sản lượng mà một nền kinh tế có thể sản xuất ra ứng với những yếu tố sản xuất sẵn có cho trước và công nghệ sản xuất hiện hữu.

« Back to Glossary Index
Translate »