Production possibilities frontier

« Back to Glossary Index

Đường giới hạn khả năng sản xuất: đồ thị trình bày các mức sản lượng mà nền kinh tế có thể sản xuất với lượng các yếu tố sản xuất và công nghệ sẵn có

« Back to Glossary Index
Translate »