Production function

« Back to Glossary Index

Hàm sản xuất: mối quan hệ giữa lượng các yếu tố đầu vào được dùng để sản xuất một hàng hóa và sản lượng của hàng hóa đó

« Back to Glossary Index
Translate »