Producer surplus

« Back to Glossary Index

Thặng dư sản xuất: tổng số mà một người bán nhận được từ một hàng hóa trừ đi chi phí của người bán từ việc cung cấp món hàng này.

« Back to Glossary Index
Translate »