Producer price index

« Back to Glossary Index

Chỉ số giá sản xuất: thước đo về chi phí rỗ hàng hóa và dịch vụ mà các doanh nghiệp sản xuất mua.

« Back to Glossary Index
Translate »