Private saving

« Back to Glossary Index

Tiết kiệm tư nhân: phần thu nhập còn lại của hộ gia đình sau khi trả thuế và chi tiêu tiêu dùng.

« Back to Glossary Index
Translate »