Private goods

« Back to Glossary Index

Hàng hóa tư nhân: những hàng hóa có khả năng loại trừ và có tính cạnh tranh trong tiêu dùng

« Back to Glossary Index
Translate »