Principal

« Back to Glossary Index

Chủ thể: người mà tác nhân kinh tế làm việc cho anh ta

« Back to Glossary Index
Translate »