Price floor

« Back to Glossary Index

Giá sàn: mức giá tối thiểu được quy định một cách hợp pháp mà một món hàng có thể bán ra.

« Back to Glossary Index
Translate »