Price elasticity of supply

« Back to Glossary Index

Độ co giãn của cung theo giá: thước đo về độ lớn của lượng cung của một hàng hóa thay đổi đáp lại một sự thay đổi giá của hàng hóa đó được tính bằng cách lấy phần trăm thay đổi lượng cung chia cho phần trăm thay đổi giá.

« Back to Glossary Index
Translate »