Price discrimination

« Back to Glossary Index

Phân biệt giá: hành vi bán một hàng hóa nào đó theo những mức giá khác nhau cho những khách hàng khác nhau

« Back to Glossary Index
Translate »