Price ceiling

« Back to Glossary Index

Giá trần: mức giá tối đa được quy định một cách hợp pháp mà một hàng hóa có thể bán ra.

« Back to Glossary Index
Translate »