Present value

« Back to Glossary Index

Hiện giá, giá trị hiện tại: tổng số tiền hiện tại được quy đổi sử dụng lãi suất phổ biến từ dòng tiền tương lai xác định trước.

« Back to Glossary Index
Translate »