Poverty line

« Back to Glossary Index

Ngưỡng nghèo: mức thu nhập tuyệt đối do chính quyền liên bang xác định cho các hộ gia đình với số người trong hộ khác nhau, mà ở dưới mức đó, hộ gia đình được xem là nghèo

« Back to Glossary Index
Translate »