Positive statements

« Back to Glossary Index

Các phát biểu thực chứng, các tuyên bố thực chứng: những tuyên bố với nỗ lực mô tả thế giới thực sự là gì.

« Back to Glossary Index
Translate »