Political economy

« Back to Glossary Index

Kinh tế chính trị: môn học nghiên cứu về chính phủ sử dụng các phương pháp phân tích kinh tế học

« Back to Glossary Index
Translate »