Physical capital

« Back to Glossary Index

Vốn vật chất: trữ lượng máy móc thiết bị và cấu trúc cơ sở hạ tầng được sử dụng để sản xuất hàng hóa và dịch vụ.

« Back to Glossary Index
Translate »