Phillips curve

« Back to Glossary Index

Đường Phillips: đường thể hiện sự đánh đổi ngắn hạn giữa lạm phát và thất nghiệp.

« Back to Glossary Index
Translate »