Perfect substitutes

« Back to Glossary Index

Hàng hóa thay thế hoàn hảo: hai hàng hóa có những đường bàng quan thẳng

« Back to Glossary Index
Translate »