Opportunity cost

« Back to Glossary Index

Chi phí cơ hội: những gì mà người ta phải từ bỏ để có được thứ khác.

« Back to Glossary Index
Translate »