Open-market operations

« Back to Glossary Index

Nghiệp vụ thị trường mở: việc mua và bán trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ được thực hiện bởi Cục Dự trữ Liên bang Fed.

« Back to Glossary Index
Translate »