Open economy

« Back to Glossary Index

Nền kinh tế mở: một nền kinh tế tương tác tự do với các nền kinh tế khác trên toàn thế giới.

« Back to Glossary Index
Translate »