Normative statements

« Back to Glossary Index

Các phát biểu chuẩn tắc, các tuyên bố chuẩn tắc: những tuyên bố với nỗ lực mô tả cách thức thế giới nên như thế nào.

« Back to Glossary Index
Translate »