Normative statement

« Back to Glossary Index

Phát biểu chuẩn tắc: những phát biểu chỉ ra sự việc nên diễn ra như thế nào

« Back to Glossary Index
Translate »